ClickCease
Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Vi tror på et konstruktivt og informativt samarbejde med jer som kunder med tydelig kommunikation og gensidig tillid i alle de opgaver vi laver indenfor marketing service: https://w360.dk/

Derfor vil vi sikre dig som kunde bedst muligt ved at have nogle klare regler for vores salgs- og leveringsbetingelser. 

Vi er overbeviste om at vi får et godt samarbejde med jer.

Sidst revideret 1. september 2022

1.  Anvendelse

 • 1.1

  Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om W360 ApS, CVR-nummer 36488697, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for bl.a. Website, Webshop, programmering, annoncering, SEO og marketing til erhvervskunder.

2.   Aftalegrundlag

 • 2.1

  Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

 • 2.2

  Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 • 2.3

  Juridisk status. Hver af parterne skal straks give hinanden underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3.   Serviceydelser

 • 3.1

  Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

 • 3.2

  Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

 • 3.3

  Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.   Pris og betaling

 • 4.1

  Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

 • 4.2

  Køb af licenser. Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10%, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 • 4.3

  Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter modtagelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 • 4.4

  Medmindre andet er aftalt, betales leverancen over 3 rater. 40% af aftalens pris betales af Køber ved accept af aftalen. Der betales yderligere 40% når det aftalte er klar til test hos Køber. De resterende 20% betales af Køber ved endelig leverance (se definition på endelig leverance i §7 stk. I).

5.   Forsinket betaling

 • 5.1

  Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK, per rykker.

 • 5.2

  Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.  Tilbud og Faktura

 • 6.1

  Tilbud. Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende.

 • 6.2

  Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 28 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

 • 6.3

  Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Virksomheden og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.

 • 6.4

  Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtaget ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover.

 • 6.5

  Faktura. Virksomheden tilstræber at sende faktura til kunden senest 5 arbejdsdage efter accept af tilbud.

7.  Levering

 • 7.1

  Endelig leverance af Købers produkt sker ved én af følgende hændelser:
  (i) 14 dage efter produktet er lagt live
  (ii) 30 dage efter Købers testperiode er påbegyndt
  (iii) 60 dage uden Købers reaktion på Virksomhedens henvendelser

 • 7.2

  Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens tilbud. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Oplyste leveringstiderne er med forbehold for evt. forsinkelser fra kundens side mht.  specifikationer, afklaring, levering, tilgængelighed etc.

 • 7.3

  Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden inden for 14 dage efter levering, kan den ikke senere gøres gældende.

 • 7.4

  Godkendelse. Efter levering af en ydelse fra Virksomheden og godkendelse fra kunden af en ydelse (f.eks. webshop, hjemmeside, programmering og grafiske løsninger) har fundet sted overgår risikoen til Køber.

 • 7.5

  Efter endelig levering af produktet, har Virksomheden  ikke længere ansvaret for vedligeholdelse af det leverede produkt, medmindre andet er aftalt.

 • 7.6

  Efter endelig levering af produktet er Virksomheden ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller mangler som del af den oprindelige leverance. Software kræver vedligeholdelse og funktioner kan påvirkes af tredjeparts opdateringer eller ændringer.

 • 7.7

  Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som Virksomheden  ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

 • 7.8

  Såfremt Køber med rimelighed kunne gøre Virksomheden  opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden en leverance, og Køber ikke har gjort dette, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

8.  Forsinket levering

 • 8.1

  Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser eller kunden ikke har leveret materiale og specifikationer som aftalt, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.  Ejendomsret

 • 9.1

  Når hele aftalens er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Køber, medmindre andet er aftalt.

 • 9.2

  Virksomheden har ret til at genbruge generelle dele af kode og materiale lavet i forbindelse med serviceydelsen internt eller til andre kundeprojekter. Virksomheden har som udgangspunkt ikke ret til at kopiere større funktionalitet til et direkte konkurrerende produkt eller service.

 • 9.3

  Køber kan til enhver tid få udleveret data, kode og materiale som køber har rettigheder til og som Virksomheden ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til Virksomheden. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data, kode og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. Virksomheden er ikke forpligtet til at beholde data, kode og materiale efter endelig leverance.

 • 9.4

  Køber garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til Virksomheden til brug i produktet, er ejet af Køber, eller at Køber har tilladelse fra rette ejer til at anvende det.

10.  Ansvar

 • 10.1

  Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 • 10.2

  Virksomheden sørger, at leverancen udføres i overensstemmelse med god IT-skik, herunder ved at anvende velafprøvede designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog og program udviklingsværktøjer. Virksomheden sørger desuden for, at leverancen i øvrigt udføres i overensstemmelse med det aftalte. Herudover garanterer Virksomheden, at leverancen er udført efter bedste evne for at opfylde Købers behov inden for budget og tidsramme, som Virksomheden har forstået det og beskrevet i tilbuddet.

 • 10.3

  Virksomheden påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, ændringer i tredjeparters software og API’er eller andre lignende forhold.

 • 10.4

  Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader.

 • 10.5

  Virksomheden har desuden ikke produktansvar uden for reglerne i produktansvarsloven.

 • 10.6

  Virksomheden er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til Virksomhedens samt Virksomhedens leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

 • 10.7

  Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende. VII. MTTs samlede totale ansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende. VIII. MTT er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder, medmindre andet er aftalt.

 • 10.8

  Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar overfor kunden ikke samlet overstige 100 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden.

 • 10.9

  Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 • 10.10

  Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

11.  Immaterielle rettigheder

 • 11.1

  Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløs holde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12.  Fortrolighed

 • 12.1

  Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 • 12.2

  Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

 • 12.3

  Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13.  Behandling af personhenførbare oplysninger

 • 13.1

  Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation.

 • 13.2

  Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 • 13.3

  Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

14.  Gældende lov og værneting

 • 14.1

  Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

 • 14.2

  Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol. Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal først forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkedes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for retten på det sted, hvor Virksomheden har sit forretningsmæssige hjemsted.

 • 14.3

  Virksomheden kan afgøre om det skal være en domstolsbehandling eller voldgift sag.

Lad os tage en snak

Ring til os på tlf: +45 71 990 360 eller skriv til os på info@w360.dk
Tag fat i os!
Vi svarer inden 24 timer.

Marketing service Full-service digitalt bureau

w360 - Marketing service

Find os

Hørkær 26, plan 2
2730 Herlev

CVR. Nr: 36488697